Logo LVK

Algemene voorwaarden

Voor leveringen via deze Internetsite zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en INOVA (hierna: ‘De boek leverancier’) gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan INOVA opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Artikel 3 Prijs
a. De prijzen van alle boeken die via deze Internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief 6 procent omzetbelasting (BTW.), tenzij anders is vermeld.
b. De prijzen van goederen die op deze Internetsite zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 4. Levering
a. De door INOVA opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
b. Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland.
c. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij INOVA daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft INOVA de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
c. Voor bepaalde artikelen geldt een leeftijdsclassificatie. Door deze artikelen te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 6 Betaling
a. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
b. Betalingen dienen vooraf te geschieden d.m.v. iDeal. Pas na betaling is er sprake van een opdracht en wordt het boek verzonden.
c. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.
d. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door INOVA geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. INOVA garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en INOVA, dan wel tussen INOVA en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en INOVA is INOVA niet aansprakelijk.

Artikel 9. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft INOVA ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat INOVA gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 12 Rechten
Op overeenkomsten gesloten tussen INOVA en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.